Cinistan Pdf indir

Genel kategorisine 22 Mart, 2017 tarihinde eklendi, 139 defa okundu

Binbir gece’de yolculuk 2 Güzel kız ona, “Sen insan mısın, cin misin?” diye sormuş.”İnsanım” yanıtını alınca, ona yirmi yıldır insan yüzü görmediğini söylemiş. Şahın oğlu bütün öyküsünü anlatmış. Genç kız da ağlayarak dinledikten sonra kendi başından geçenleri nakletmiş… İşte senin anlatın da böyle başlıyor, ey bahtı güzel insan! Aşk, korkuyla kapandığımız iç mezarlığımızda, üç korku kölesinin gömdüğü yarı canlı sevgiliyi bulmaktır. Arzularımızın, korkularımızın, baskılarımız ve itilerimizin kaynağı aşkımız, tarafımızdan kurtarılmayı beklemektedir. Ey bahtı güzel okur! Şimdi dudaklarındaki toprağı sil. Sevgilinin mahmur, güzel gözlerindeki toprakları da sil. Ve sonra, usul usul dudakları aralanan sevgilinin sana ne söyleyeceğine kulak ver… Cinistan… Binbir Gece Masalları’nın izinde… Uzak ve çoğu zaman tekinsiz diyarlarda, dünyanın sonu ile başı arasındaki o yerde, yaşamanın, korkmanın, kadın ve erkeğin sırlarına yolculuk. Yazar Hakkında: Özcan Yüksek Kaçkar’ın eteklerinde doğdu, yıl 1963. İstanbul sokaklarında büyüdü. Hukuk fakültesini bitirdi. Atlas dergisinin yayın yönetmeni, yazarı, fotoğrafçısı. Son yirmi yılını dünyanın enlem ve boylamlarını arşınlamakla geçirdi. Yüksek’in Hakikatçi (2008) ve Sessizce Dön (2007) kitapları da Doğan Kitap tarafından yayımlandı.

Pdf indir

Yüksek Doz Gelecek Pdf indir

Genel kategorisine 22 Mart, 2017 tarihinde eklendi, 185 defa okundu

5 YAZAR 5 BİLİMKURGU ROMANAy’ın dâhi çocukları, Asteroid madenci klanları, uzay korsanları, Mars çiftçileri, Venüs’ün uçan kentleri, Merkür’ün silah tüccarları, kuşak ötesinin cesur kâşifleri… İmplantlar, hibridler, klonlar, robotlar, androidler, humanoidler, sibernetikler…

Geleceğin tarihçesinden kaçamazsınız!Belki çocuğunuz Mars’a göç edecek, belki torununuz Ganymade’de doğacak… Uzay savaşlarında, madencikolonilerinde, ölümcül gezegenlerde ter ve kan akıtacak soyunuz. Belki siz bile bir uzay gemisinde yaşama tekrargözlerinizi açacaksınız. Öyleyse…

“Yüksek Doz Gelecek” yüklemesi başlıyor!Asteroid Kuşağı ötesine giden sıradan işçi, insan korkularıyla tanışan uzaylı, Dünya yörüngesinde görevli ajan, uzay boşluğundaki karavanında yaşayan gezgin veya Venüs’ün uçan kentlerinde partilere katılan mühendis olmaya hazır mısınız?

Pdf indir

Bilimsel Çalışma Yöntemleri Pdf indir

Genel kategorisine 22 Mart, 2017 tarihinde eklendi, 171 defa okundu

Bu kitap bilimsel çalışmaların içeriksel ve biçimsel anlamda yapılandırılmaları konusunda başvurabileceğimiz pratik bir rehberdir. Kitabın 1. bölümünde bilimsel çalışmalarına (araştırma sorusu, planlama) bir giriş sunulmakta, 2. bölümde ise bilimsel çalışmaların nasıl biçimlendirilmeleri

gerektiği açıklamaktadır. (biçimsel yapılandırma, bilgisayar programlarının kullanımı) 3. bölüm bilimsel çalışma ve araştırma süreçlerini ayrıntılarıyla irdelemektedir. (hipotezler, argümanlar, kaynaklar) 4. bölümün konusu kaynaklardan uygun olarak alıntı yapmaktadır. 5. bölümde ise profesyonel sunum konusunda yararlı ipuçları sunulmaktadır.

 Bu kitap hiçbir alt yapı gerekmektedir; Bütün beşeri bilim, sosyal ve ekonomi bilimleri okuyan öğrencilerin yararlanabilmesine uygun yazılmıştır.

 

Pdf indir

Kur’an’ın Anlaşılmasında Bağlam Bilgisi’nin Referansları ve Sınurları Pdf indir

Genel kategorisine 22 Mart, 2017 tarihinde eklendi, 132 defa okundu

Modern dönem dilbilim çalışmaları ile oldukça konuşulan bir konu haline gelen bağlam bir süre sonra İbrahim Enis, Temmam Hassan ve Kemal Beşir gibi çağdaş Arap dilbilimcilerinin çalışmalarının da etkisiyle İslam dünyasında da revaç bulmuş, Kur’an metninin anlamlandırılmasında bağlamın önemi ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu araştırmalardan bir kısmı özellikle Fıkıh ve Kelam disiplinlerinin Kur’an’ın hitap düzeyini ihmal edip metni bağlamsal unsurlardan mücerred salt dilsel bir ifade olarak değerlendirdiğini ve metni her türlü yoruma açmak suretiyle teorik-pratik tartışmalarını asıl anlamın kaybolduğu bir zeminde yaptıklarını belirtmekteyken diğer bir kısmı şer’i ilimlerin ve bilhassa klasik anlam teorilerinin, başından beri bağlamı dikkate aldığını ispat gayesi ile “batılı” bağlam teorisini klasik usulün “siyak”ına dayatmaktadırlar. İki uçta seyreden her iki yaklaşımda da ne yazık ki klasik anlam teorileri (de) bağlamından uzaklaştırılmış bulunmaktadır. Nitekim klasik usul ve literatürün metni anlamlandırmada bağlamsal unsurları dikkate alıp almadığı, eğer alıyorsa bu unsurlara metnin anlamının belirlenmesinde ne denli önem verdiği meselesi “batılı bağlam”ın merkeze alındığı bir sorgulama boyutunda değil, klasik anlam teorilerinin anlaşılmaya çalışıldığı bir alanda tartışılmalıdır.

Pdf indir

Tam Bilinçlilik / Tam Yaşam Pdf indir

Genel kategorisine 21 Mart, 2017 tarihinde eklendi, 191 defa okundu

Krişnamurti hiç kuşkusuz çağımızın doğulu bilgeleri içinde en özgün, en yetkin olanların başında geliyor. Amerika’da yaptığı konuşmaları içeren bu kitapta Krişnamurti önemle üzerinde durduğu bir gerçeği, bir yaşam anlayışını okurla paylaşıyor: kişinin kendinden yola çıkarak kendini öğrenmesi, kendi özünü gerçekleştirmesi gerçeğini. Kişinin kendi içindeki akılalmaz derinliklere, zenginliklere ulaşabilmesi için ciddi bir çaba göstermesi gerektiğini söyleyen Krişnamurti bu kitapta, yaşam, sevginin ne anlama glediği, bilinç, acı, ölüm, kıskançlık, düşüncenin yapısı, bağımlılık, değişme ihtiyacı, uzayla kişi arasındaki bütünsellik, doğru ve yanlış kavramlar, gerçeği arama, dini deneyim, kutsallık gibi konularda kendisine sorulan soruları yanıtlıyor. Yaşamı bütünüyle kucaklamak isteyenlere.

Pdf indir

Tam Kayıtlı Nahiv Cümlesi Pdf indir

Genel kategorisine 21 Mart, 2017 tarihinde eklendi, 152 defa okundu

Kadim islam medeniyetimizin lisanı bilindiği üzere arapçadır. Yüce Kur’an-ı Kerim Arapça lisan üzere nazil olmuş, insanların maddi manevi hastalıklarına şifa olmuştur.

Mukaddes kitabımız sadece Arap yarımadasına inen bir kitap değil, bilakis bütün kainata inmiş, toplumların “telakki bil kabul” ettiği değerler üstü manevi bir hikmet huzmesidir.Birçok toplum, Kur’an-ı Kerim’in eşsiz tesiri altında etkilenmiş, Rahman’ın hidayetine mazhar olmuşlardır. Bununla birlikte bu hidayet’in ehemmiyetine vakıf olan “Dava Adamları” ilkel şartlarda kilometrelerce mesafeler aşmışlar, islamiyetle tanışmamış toplumlara yağmur yüklü bulutlar olmuşlardır.

İslamiyetin güzel hasletleri ile bezenmiş, “Örnek Şahsiyetler” olarak tarih sayfalarına isimlerini yazdırmışlardır.

Arabıyla, Acemiyle bu gaye uğruna yaşam mücadelesi vermişler, nesilden nesile bu davayı ilel’ebet muhafaza etme şuuruyla mücehhez olmuşlardır. İşte nesilden nesile bu islami mefkûrenin ve davanın ulaştırılmasında, lisanın çok etkin bir rolü vardır.

Kadim Medeniyetin gerçek kaynağına ulaşım, o medeniyetin dil bilgisini ve edebiyatını en iyi seviyede talim etmek ile mümkündür.

Bu alanda eser husule getirmek ; “İla-i kelimetullah ve Emri bil maruf ve nehyi anil münker” dir şuurunu benimsemiş isimleri sayılamayacak kadar çok değerli Münevver Alim’ler yetişmiş ve eserler telif etmişlerdir.

“Gaye, Mevla teala’nın halifesi olmaksa ömür ona feda olsun” düşüncesiyle ömürlerini rahle-i tedrisat da tüketmiş, fazilet ve erdem abidesi şahsiyetlere neler borçlu olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Bu noktadan hareketle, Osmanlı medreselerinde yıllarca okutulmuş şu anda da birçok medresede okutulmakta olan, Tam Kayıtlı Nahiv Cümlesi adlı eseri, “İlme, İrfana Hizmet, İnsanlığa Hizmet” prensibi ile yola çıkan bizler, siz paha biçilemeyecek kadar değerli ” ilim irfan yolcusu” kardeşlerimize takdim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Rabbim ilimden layık-î vechi ile istifade edenlerden eylesin. (Amin)

Pdf indir

Tam Kayıtlı Halebi Sağir Pdf indir

Genel kategorisine 21 Mart, 2017 tarihinde eklendi, 141 defa okundu

Elinizde bulunan bu kitab İmam Muhammed Sedidü’d-din Kaşgari’nin «Münyetü 1-Musalli» adlı eserinin şerhidir. Sedidü’d din Kaşgari hicri 705 (miladi 1305) yılında vefat etmiş bulunan bir alimdir.

Bu eseri şerh eden zat ise, Halebi İbrahim bin’Muhanuned’ dir. İbrahim bin Muhammed, fukaha’dan bir zattır. Hicri 865 (miladi 1459) yılında Haleb’de dünyaya gelmiştir.

Halebi merhum, tahsilini Haleb ve Mısırda ikmal ettikten sonra istanbul’a gelmiş ve Fatih Cami-i Şerifinde imamlık yapmıştır.

Halebi İbrahim bin Muhammed, hicri 956 (miladi 1549) tari­hinde İstanbul’da vefat etmiş ve Edirnekapısı Kabristanına defnedilmiştir.

Halebi merhumun eserleri arasında en meşhurlarından biri, elinizde bulunan Münyetü İ-Musalli Şerhi (Halebi Sağir) dir.

İbrahim Halebi, daha önce Münyetül-Musalli’yi, Gımyetü’l-Mütemelli fi Şerh-i Münyetü 1-Musaili (Halebi-i Kebir) namı ile ve daha geniş bir şekilde şerhetmişti. Daha sonra bu şerhi, her­kesin kolayca istifadesini temin maksadı ile kısaltarak Halebi-i Sağir’i meydana getirmiştir.

Halebi-i Sağır, asırlar boyunca, mektep, medrese ve dergah­larda okunan ve okutulan, halk arasında da şöhreti en çok yayı­lan kitap olmuştur.

Asırlardan beri şöhretini muhafaza eden; ilim ve irfan hayatımıza pek çok faydası dokunan bu eserin, unutulup gitmesine gönlümüz razı olmadı. Yeni neslin de bu eserden istifade etmesini arzu ettik. Çünkü bu eser, kıyamete kadar baki kalacak yü­ce İslam Dini’nin en büyük ibadeti olan Namaz’ı en güzel ve mükemmel bir şekilde anlatan eserdir…

Pdf indir

Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu (Tam Metin) Pdf indir

Genel kategorisine 21 Mart, 2017 tarihinde eklendi, 122 defa okundu

Bu kitapta kim olduğu bilinmeyen bir kadın, hayatı boyunca uzaktan sevdiği ünlü roman yazarı R’ye duygularını anlatmak için bir mektup yazıyor. Yani hikayenin ismi boşuna ‘‘Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu’’ değil ve bu mektup da boşuna “Beni hiç tanımamış olan sana” diye başlamıyor.Kitapta yer alan Erika Ewald’in Aşkı ve Unutulmuş Düşler isimli diğer iki öykü de, Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu’nda olduğu gibi, Psikanalitik kuramın öncülerinden Sigmund Freud’un Stefan Zweig üzerindeki etkisine dair ipuçları taşıyor.

Pdf indir

Yoğunlaşmalarda Tam İşlevsellik Pdf indir

Genel kategorisine 21 Mart, 2017 tarihinde eklendi, 123 defa okundu

Bu çalışmada tam işlevselliğin ne olduğu ve bir ortak girişimin tam işlevsel nitelikte olması için taşıması gereken unsurlar Türk ve AB hukuku mevzuatı, kararları ve öğretisi ışığında incelenmiştir. Bu kapsamda ortak girişimin bağımsızlığı, denetlenmesi, özerk yapıda olması, yeterli kaynaklara sahip olması, ana teşebbüslerinin belirli bir işlevinin ötesine geçmesi, ortak girişimin kalıcı temelde olması unsurları ile ortak girişimin ana teşebbüsleriyle alım satım ilişkisinin hangi şartlar ve düzeyde olması gerektiği, ortak girişimin başlangıç dönemine özgü olarak tabi olacağı yaklaşım, ortak girişimin faaliyet değişikliği ve tam işlevsel yapıya dönüşmesi olguları alt başlıklar ve çeşitli durumlar özelinde analiz edilmiştir. Ayrıca bu bağlamda tam işlevsellik ve ortak kontrol; ortak kontrol ve ana teşebbüslerin sorumluluk esası; ortak girişim ile ana teşebbüsler arasındaki anlaşmanın tam işlevselliğe etkisi, ortak girişimin oluşturulması kavramı ve tam işlevselliğin aranması gereken haller; ortak girişimlerde koordinasyon ve yoğunlaşma denetimlerinin birlikte değerlendirilmesi ve ortak girişimlerin ana teşebbüsleriyle kuracağı alım ve satım ilişkisine dair değerlendirme ve önerilerde bulunulmuştur.

Pdf indir

Sol Komünizm Komünizmin Çocukluk Hastalığı Pdf indir

Genel kategorisine 20 Mart, 2017 tarihinde eklendi, 130 defa okundu

İçindekiler – Rus Devriminin Uluslararası Öneminden Hangi Anlamda Sözedilebilir? – Bolşevik Başarısının Temel Koşullarından Biri – Bolşevizm Tarihinin Bellibaşlı Aşamaları – Bolşevizm, İşçi Hareketi İçinde Hangi Düşmanlara Karşı Savaşımda Gelişmiş, Güçlenmiş ve Çelikleşmiştir? – Almanya’da “Sol” Komünizm. Liderler, Parti, Sınıf, Yığınlar – Devrimciler Gerici Sendikalarda Çalışmalı mı? – Burjuva Parlamentolara Katılmak Gerekir mi? – Hiç Uzlaşma Olmayacak mı? – İngiltere’de “Sol” Komünizm – Bazı Sonuçlar

Pdf indir