"Din Kitapları" Kategorisi

Liderlere Tapınma Psikolojisi pdf indir

Din Kitapları kategorisine 28 Şubat, 2017 tarihinde eklendi, 185 defa okundu

İlah kelimesi anlamları ile birlikte tevhid inancının esasını teşkil eder. Ve aynı zamanda hayatın da pusulasıdır.

İlah’ın anlamını öğrenip; beyne, kalbe ve davranışlara sindirmeden, hayat gemisi de doğru rotayı bulamaz.

İnandığını söyleyen insanlar “Allah’tan başka ilah yoktur” derler ama “ilah” kelimesinin manasını merak etmedikleri için birçok şeyi ilahlaştırırlar. Liderlerini de..!

Çoğu insan için onu hayata bağlayan yüceltmiş olduğu kimsedir. Onu, ölüm ya da herhangi bir şekilde kaybetmeyi düşünemez bile… İşte bu duygu ilahlaştırmanın zirvesidir.

Devamını Oku

İkra – Okuma Psikolojisi pdf indir

Din Kitapları kategorisine 28 Şubat, 2017 tarihinde eklendi, 189 defa okundu

Ve O, kitabıyla sizi diyaloğa çağırıyor.

Kur’an’ın diliyle, “Vedûd” olan, yani “en çok seven ve sevilen” O “Yüce Kudret”le konuşmak ve O’nunla coşmanın tadına varmak; “Okumak!”

“Kur’an” gibi okunacak bir “Kitap”, kitap gibi okunmayı bekleyen koca bir “Kâinat”, Kâinat gibi muhteşem bir yaratılış; “İnsan…!” Ve insana Rabbin büyük lütfu; “okuma” yeteneği!

“Eşref” oluşun gereklerini yerine getirmek için, bilginin gücünü elde etmek, dünyada iyiliklere, ahirette gerçek kurtuluşa erişebilmek için…!

Yüce Rabbin, “Oku!” emriyle başlayarak; hiçbir mazeret üretmeden, hiç vakit kaybetmeden;

“İkra..!”

“Oku! Yaratan Rabbinin adıyla…!”

Devamını Oku

Tenkitname pdf indir

Din Kitapları kategorisine 28 Şubat, 2017 tarihinde eklendi, 178 defa okundu

Mesnevi Kur’an değildir diyenleri, C. Rumi’nin azarlaması!

Bir gün Sultan Veled buyurdu ki: “Dostlardan biri gelip bana, babamdan şikâyet ederek “Danişmentler: C. Rumi, Mesneviye niçin Kur’an diyor, diye benimle münakaşa ettiler” dedi. Ben kulunuz, onlara cevaben “Mesnevi Kur’an’ın tefsiridir” dedim.

Babam bunu işitince bir müddet sustu, sonra “Ey köpek niçin Kur’an olmasın, ey eşek niçin Kur’an olmasın, ey kız kardeşi fahişe niçin Kur’an olmasın? Peygamberlerin, velilerin söz kalıpları içinde ilahi sırların nurlarından başka bir şey yoktur. Tanrının kelamı onların temiz yüreklerin de kaynamış ve ırmak gibi olan dillerinden akmıştır” buyurdu.

(Ariflerin menkıbeleri, 1. Cilt. S. 318)

İzah: C. Rumi, Mesnevinin başında Mesneviyi zaten Kur’an gibi medh ediyor. Burada dikkat çeken şey, hoşgörü sultanı olarak tanıtılan C. Rumi’nin, Mesnevi Kur’an değildir diyenlere gösterdiği tahammülsüzlük ve yaptığı küfürlerdir.

– Bekir Çöl

Devamını Oku

Şirk Psikolojisi pdf indir

Din Kitapları kategorisine 28 Şubat, 2017 tarihinde eklendi, 186 defa okundu

İnsan hayatta iken, değeri karşılığında bazı organlarını vermeyi göze alabilir, bir böbreğini, gözünü, kolunu, bacağını vs. Ancak aklını asla!.. Akıl ve ruh sağlığı hiçbir değer karşılığında feda edilemez. İnsan, sahip olduğu her şeyi, hatta kendi varlığını bile ancak akılla idrak eder. Akıl gidince değil dünyayı, kâinatı verseler neye yarar; bilmeyecek, idrak edemeyecek olduktan sonra… Akıl ve ruh sağlığı kişinin kendisi, çevresi ve Rabbi ile uyum içinde olmasına bağlı. Bunun asgari şartı da bir olan İlâh’tan başka tanrılar edinmemektir. Birden çok tanrı fikri ile huzurlu bir ruh aynı yerde düşünülemez. İnsan kalbini ve beynini fesada uğratanlar: Allah’a rağmen sevilen, korkulan, her dediğine tartışmasız inanılan, mutlak itaat edilen, yardım umulan, sığınılan, böylece ilâhlaştırılan nesneler yani “yeryüzü tanrıları”dır.

Devamını Oku

Uydurulmuş Din’den İndirilmiş Din’e Hicret pdf indir

Din Kitapları kategorisine 28 Şubat, 2017 tarihinde eklendi, 184 defa okundu

Dünyanın her yerinde insanlar bir şey öğrenmek için okurlar. Müslümanlar ise Kur’an’ı sadece okumak için öğrenirler.-Muhammed Gazali-

Putların sadece isimleri değişti… Menat yerini paraya ve şehvete, Uzza yerini siyaset ve şöhrete, Lat yerini sömürü ve dünyevi kazanımlara, Hubel yerini din adına kandırma ve din üzerinden statü kazanmaya bıraktı. Artık, taştan yada tahtadan putlar yok. Fikirden, metaadan, et ve kemikten putlar vardır.-Ali Şeriati-

Devamını Oku

Amenna pdf indir

Din Kitapları kategorisine 28 Şubat, 2017 tarihinde eklendi, 183 defa okundu

Hamdi ise ikide bir değişen güz mevsimleri gibiydi. Gözleri geleneksel, hurafelerle dolu bir ailede açıldığından dolayı, beyninde sürülüp işlenmeye değer bütün alanlar hurafelerce işgal edilmişti. Ne zaman hurafelerin aşina sesini duysa, gözü hiçbir şey görmeyip kendinden geçiveriyordu. Bir de Hamdi Bey’e göre hayat bir tür ezberdi. Ne zaman bir şey sorulsa, hep başkalarının yüzyıllar öncesi söylediklerini aktarıyordu. Bu bakımdan çok az ümit olan klinik bir vakaydı. Ama öte yandan da hassas, paylaşmayı seven, bir tür samimiyet anıtıydı da…

Devamını Oku

Sufi’nin Dini Pdf indir

Din Kitapları kategorisine 28 Şubat, 2017 tarihinde eklendi, 182 defa okundu

Kur’an’ı “anlaşılmaz” ilan edip zihnimizin önüne engel koyanlar onu Allah koruduğu için tahrif edemeyeceklerini biliyorlardı ama sonuç fark etmedi. Unutturmayı, Müslümanların gündeminden çıkarmayı başardılar.Dahası…!

Devamını Oku

Tasavvufta Çok Mübarek Putlar pdf indir

Din Kitapları kategorisine 28 Şubat, 2017 tarihinde eklendi, 191 defa okundu

Din ve akıl üzerinde düşününce, kolayca görülür ki; “Akılsız din olmaz, dinsiz akıl da çok işe yaramaz..” Allah’ın kitabı “hala akletmez misiniz?” buyurarak, dinde aklı şart koşuyor. Sufiler ise “aklı bırakın, öyle gelin!” diyor. Din ve tasavvuf akıl konusunda tam bir zıtlaşma içinde..

Din akıl istiyor, tasavvuf istemiyor. Din akla gelmiş, tasavvuf akla soğuk. Din ‘akılsız olmaz’ diyor, Tasavvuf ‘akılla olmaz’ diyor. Din ‘aklını başına al’ diyor, tarikat ‘ aklını başından at’ diyor. Din aklı göreve çağırıyor, tarikat aklı kovuyor. Ve şimdi işler karışıyor.! Bu durumda dileyen Kur,’an’a, dileyen çok mübarek zatların kitaplarına göre iman edecek.!

Tasavvufta esas olan, gavsların söyledikleri ve onlara verildiğine inanılan kitaplardır. Bu kitaplara iman edilir. Arabi’nin dediği gibi; “Bu kitaplardan şüphe edilmez; aynen Kur’an’dan şüphe edilemeyeceği gibi..” Bu söylemler karşısında söylenecek tek bir söz vardır: “Nasıl’ yani?”

Devamını Oku

Tasavvuf Suf Hareketi Tarihi pdf indir

Din Kitapları kategorisine 28 Şubat, 2017 tarihinde eklendi, 174 defa okundu

Tasavvuf klasiklerinin ortaya koyduğu tarihsel birikim, tasavvufun genel karakterini yansıtmakla birlikte, tarihsel süreçte bu hareketin geçirdiği fikrî evreler ile farklı coğrafya, kültür ve iklimlerin etkisiyle gelişen yaklaşımlar dikkate alındığında, farklı tasavvuf algılarının ortaya çıktığını görmek mümkündür. Dolayısıyla tasavvufu doğru anlayabilmenin ve onu hakikatiyle kavrayabilmenin yolu bu hareketin tarihini öğrenmekten geçer. Bugüne kadar klasik eserler bu işlevi görmüşlerse de yeni eğitim-öğretim sistem ve teknikleri müvacehesinde Tasavvuf tarihinin bir bilim dalı olarak okutulması fikri 1846’lara kadar iner. 1869’da kurulan Dâru’l-Fünûn Müessesesi, 1871’de kapanınca 1900’de yeniden kurulur ve 1908 ile birlikte Maârif Bakanı Emrullah Efendi (ö. 1914)’nin projesiyle olgunlaşarak tasavvuf tarihi dersleri okutulur. 1914-15 yıllarında Mehmet Ali Aynî (ö. 1945)’nin bu dersleri okuttuğu bilinmektedir. Klasik tasavvuf kitapları içerisinde tasavvuf tarihi açısından çok kıymetli eserler elbette mevcuttur ancak Tasavvuf tarihi, adıyla bu ilmin tarihinin yazımı ve bu adla ilmi sahalardaki mevcut çalışmalar son iki yüzyılda telif edilmiştir. M. Ali Aynî (ö. 1945), Ebu’l-Ula Afifi (ö. 1966), Fuad Köprülü (ö. 1966), Abdulhaim Mahmud (ö. 1978), Ebu’l-Vefâ et-Taftazânî (ö. 1994), Abdurrahman Bedevî (ö. 2002), alana ilişkin çalışmalar yapmışlardır. Ancak şu bir gerçektir ki Batı’daki tasavvuf tarihi araştırmaları bizden daha önce başlamış ve daha ileri düzeyde bir malzeme birikimi ortaya çıkmıştır. Müsteşriklerden R. Nicolson (ö. 1945), Louis Massignon (ö. 1962), Arthur Arbery (ö. 1970), Titus Burckhart (ö. 1984), Annemarie Schimmel (ö. 2003) ilk akla gelenlerdir. İdeolojiler çağının etkisiyle yaklaşık 50 yıllık bir kesintinin ardından bugün, dine dönüş yüzyılı olarak adlandırabileceğimiz 21. yy’da, tasavvufa ilgi de giderek artmaktadır. Bu öğretinin farklı meşrep ve biçimleri, İ??slâm dünyasının her yöresinde hem fikri ve hem ameli düzeyde varlığını sürdürmektedir. Osmanlı Devleti’nin resmi düşüncesi olacak kadar Osmanlı ilim çevrelerinde, bürokraside, halkın yaşam biçimi ve devletin siyasetinde etkili bir alandan söz ediyoruz

Devamını Oku

Tasavvufun Beş Atlısı Pdf indir

Din Kitapları kategorisine 28 Şubat, 2017 tarihinde eklendi, 193 defa okundu

Teori planında tasavvufu oluşturan, sistematize eden beş büyük zat.!Kimler bu lakap için bulunmaya layıktır dersiniz?

Beş zat seçtik. Bunlar fikir, düşünce ve üslupları ile yaşadıkları coğrafyaların inançları ile zamanlarındaki felsefi görüşleri yoğurmuş… İslami kavramlarla sunmayı başarmış gavslar.!

Kendi zamanlarında, sonraki tüm devirlerde ve şimdilerdeki etkinlikleri göz önüne alınırsa “tafavvufun beş atlısı” olmayı fazlasıyla hak etmiş oldukları görülür.

Devamını Oku

Tevhid Dini Karşısında Şeytanın Dini Tasavvuf Pdf indir

Din Kitapları kategorisine 28 Şubat, 2017 tarihinde eklendi, 159 defa okundu

Kur’an, “Tevhid”e , “akıl ve ilim”le davet ediyor. Siz tasavvufta ısrar edecekseniz akıl ve ilimden uzak duracak ve şeyhinize “ölünün ölü yıkayıcıya teslimiyeti” ile hayatınızı bitireceksiniz.. Ama bir farkla, ölü kendi iradesi olmadan bedenini teslim ediyor, siz ise kendi iradenizle ve bir daha iradenizi, aklınızı kullanmamak üzere ruhunuzla teslim oluyorsunuz.!

Tercih sizin..!İyi düşünün ya da hiç düşünmeyin! Devam edin!

Devamını Oku

Huzur Defteri 2 pdf indir

Din Kitapları kategorisine 28 Şubat, 2017 tarihinde eklendi, 178 defa okundu

Cenab-ı Hakk cennetteki nimetleri tavsif ederken mü’minlerin birbirleriyle konuşmalarını, sohbet etmelerini de nazarlarımıza vermiştir. Efendimiz’in(sas) sohbetine dahil olanlara “ashab” denilmiştir. Sohbet etmek; kolay bir amel değildir çünkü sohbet ilahi irşadın üslubu ve sünnet-i seniyyenin bizlere intikal eden en önemli unsurudur.

Dinimizin ve dinimizin esas kaynaklarından beslenerek kurulmuş güzide medeniyetimizin anlatılması, anlaşılması ve nesilden nesile aktarılmasında sohbet kültürü çok önemli rol oynamıştır. Huzur Defteri 2 mürşid huzurundan ve sohbetinden günümüze kadar gelen sözlü mirası siz kıymetli okurlarımıza aktarmaktadır.

Kitabı okurken tarihe mal olmuş pek çok önemli hadiseye şahitlik edecek, bunun yanı sıra Hazret-i Pir Sünbül Sinan Asitanesi, Hazret-i Pir Muhammed Nureddin Cerrahi Asitanesi ve sair dergahlarda yaşananlara tanık olacaksınız. Fevkalade ve fevkalbeşer bazı halleri okurken, menkıbe ve kıssaların hikmet boyutunu satır aralarında bulacaksınız.

Anlatılanlara inanıp inanmamak sizin bileceğiniz iş. Ama bu anlatılanların mânâsını anlamamak hatta daha da ileriye gidip inkara yeltenmek sizinle bizimle olmayacak bir iş. İyi düşünüp iyi kararlar verelim, kendi medeniyetimizin zenginliğini geliniz bir de bu Huzur Defteri’nde beraberce keşfedelim.

Devamını Oku